BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki wykwalifikowanej kadrze kierowców z wieloletnim doświadczeniem dojedziesz zawsze na czas z adresu pod adres w komfortowych warunkach, które zapewni flota nowoczesnych aut o podniesionym standardzie specjalnie dostosowana do międzynarodowych podróży. Każdy wyjazd obsługuje dwóch doświadczonych kierowców dbających o bezpieczną podróż. Dbamy o stan techniczny naszych pojazdów, gdyż chcemy by nasi klienci podróżowali w cichej i spokojnej atmosferze. Wyposażenie: AC, ogrzewnie postojowe, HiFi, NAVI, WiFi, DVD, duża przestrzeń bagażowa, od drzwi do drzwi


Regulamin

 • CENY I REZERWACJA
  1. Cenę za przejazd i termin jej obowiązywania określa przewoźnik.
  2. Zapłaty za przejazd dokonuje się w formie gotówkowej u kierowcy bądź przelewem.
  3. Zmiany terminu podróży będą uwzględniane przez przewoźnika w miarę możliwości rezerwacyjnych (posiadania wolnych miejsc w pojazdach w terminach wybranych przez Pasażera)
 • BAGAŻ
  1. Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania ustanowionych przez przewoźnika przepisów dotyczących przewozu bagażu.
  2. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach.
  3. O zabraniu bagażu dodatkowego (tzw. nadbagaż) lub bagażu ponadgabarytowego każdorazowo decyduje obsługa pojazdu.
  4. Zabrania się przewozu bagażu zawierającego przedmioty, których przewóz jest zabroniony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jak również bagażu zawierającego przedmioty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać zagrożenie wyrządzenia szkody innym podróżnym albo przewoźnikowi lub narażać podróżnych na niewygody. Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
  5. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy zapomniane lub z innego powodu pozostawione przez Pasażera w pojazdach po zakończeniu podróży.
  6. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż poza przypadkiem, kiedy szkoda powstała z winy Przewoźnika i została udowodniona przez Pasażera.
  7. Przewoźnik nie odpowiada za utratę bagażu w przypadku jego kradzieży. Przewoźnik nie odpowiada także za szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej. Przy przewozie przedmiotów wartościowych Przewoźnik zaleca wykupienie indywidualnego ubezpieczenia bagażu.
 • PASAŻER
  1. Pasażer zobowiązany jest przed dokonaniem rezerwacji zapoznać się z niniejszym regulaminem.
  2. Pasażer ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa miejscowego krajów, przez które odbywa się przejazd, a w szczególności przepisów dotyczących zasad odbywania podróży, dokumentów uprawniających do przekraczania granic oraz przepisów celnych i podatkowych dotyczących osoby odbywającej podróż oraz jej bagażu.
  3. Dzieci i osoby małoletnie, które nie ukończyły 15 lat mogą korzystać z przejazdu wyłącznie pod opieką dorosłych. Pasażer pomiędzy ukończonym 15. a 18. rokiem życia zostanie przewieziony wyłącznie na podstawie druku upoważnienia przewozu nieletniego pasażera, który winien być wypełniony i podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna osoby nieletniej w momencie zakupu biletu lub przed wpuszczeniem w/w osoby do pojazdu przewoźnika.
  4. Pasażer ma obowiązek podporządkowania się zarządzeniom załogi wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejazdu, a także dbałości o mienie Pasażerów i Przewoźnika.
  5. Pasażer odpowiada za szkody, jakie ze swojej winy wyrządził Przewoźnikowi lub innym pasażerom. Pasażer, który wskutek zaniedbania bądź w sposób umyślny spowoduje zanieczyszczenie pojazdu, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Przewoźnika kary umownej do wysokości 40 EURO.
  6. Pasażer ma obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa. Nie stosowanie się do tego wymogu może skutkować karą pieniężną nakładaną bezpośrednio na Pasażera.
  7. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków oraz innych środków odurzających w pojazdach przewoźnika jest zabronione.
 • PRZEWOŹNIK
  1. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, by przewieźć pasażera zgodnie z niniejszymi Warunkami ale nie może tego zagwarantować. Godziny wyjazdu i przyjazdu mają charakter jedynie orientacyjny, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wyjazdu oraz późniejszy przyjazd do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera.
  2. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu na trasie przejazdu spowodowane względami logistycznymi lub bezpieczeństwem podróżnych, bez uprzedniego informowania o tym.
  3. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w swoich pojazdach lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
   1. znajduje się w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na chorobę zakaźną
   2. zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych Pasażerów
   3. zachowuje się w sposób mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu
  4. Przewoźnik ma prawo do pozostawienia Pasażera na trasie, jeśli nie posiada on dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych lub bez uprzedniego poinformowania przewoźnika przewozi przedmioty, które wymagają dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie na granicy. W takim przypadku bilet Pasażera na przejazd w jedną stronę uważa się za wykorzystany.
  5. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autokaru i niemożności jej kontynuowania, przewoźnik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań zapewnić inny środek transportu umożliwiającego dotarcie Pasażera do miejsca przeznaczenia.
  6. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować listownie bezpośrednio do przewoźnika, pocztą lub pocztą elektroniczną.
  7. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie przez Pasażera, lub jego opiekuna prawnego, w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszonych zastrzeżeń, ewentualnie doznanych szkód i związanych z tym roszczeń, itp. Przewoźnik zastrzega sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania przez przewoźnika.